Algemene voorwaarden

‘Samen is leuker dan alleen’ interactieve Theatervoorstelling en horeca dienstverlening.

Samen is leuker dan alleen is een handelsnaam van Vuurgilde.nl en Makana.nl in samenwerking met Magisch Verhaal, ‘Samen is leuker dan alleen’ is gevestigd te Hoofddorp met kvk nummer 17249217 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Vuurgilde.nl”.

“Samen is leuker dan alleen” van Vuurgilde.nl  is een aan de uitbater van de horecaonderneming, openluchttheater, camping of andere locatie ondergeschikte theater activiteit, de algemene voorwaarden van de locatie zijn volledig van toepassing en leidend. Bezoek de website via de partner knop op de website van www.samenisleukerdanalleen.nl voor meer informatie.

Hierna te noemen gast en / of bezoeker is een ieder die via de website van www.samenisleukerdanalleen.nl een arrangement heeft geboekt, hierna te noemen ‘bezoeker’. 

Artikel 1. Toepassing van deze voorwaarden:

1a. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Vuurgilde.nl en bezoeker waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken. 

1b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Vuurgilde.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

1c. De ticketverkoop is persoonsgebonden en beperkt overdraagbaar, zie artikel 3b.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst:

2a. Vuurgilde.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de afspraken uitvoeren. 

2b. Vuurgilde.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

2c. Vuurgilde.nl is enkel aansprakelijk voor de te leveren ondergeschikte theater activiteit SBI:90011. 

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst:

3a. Het aantal personen kan middels e-mail uiterlijk 72 uur van tevoren worden verminderd met een maximum van 100% in welk geval we 12,5 euro aan administratiekosten in rekening brengen. Afmelding binnen 72 uur geeft geen restitutie op het ticket. Afmelding richt u aan thomas@samenisleukerdanalleen.nl met vermelding AFMELDING + Locatie in de titel e-mail. Aansluitend dient u in de e-mail uw volledige naam, IBAN rekeningnummer, telefoonnummer en bericht digitaal versturen middels hetzelfde e-mailadres waarmee de registratie is gemaakt..

3c. Wijzigingen in uw reservering kunnen invloed hebben op datum en aanvangstijd van uw boeking.

Artikel 4. Opzeggen of wijzigen:

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst per e-mail opzeggen middels thomas@samenisleukerdanalleen.nl , echter:

4a. Tot 14 dagen voor aanvang kan de bezoeker kosteloos verplaatsen; 

* Bij annulering door de bezoeker per e-mail worden er administratiekosten á € 12,5,- in rekening gebracht voor annulering tot 14 dagen voor de reserveringsdatum.

4b. Vanaf 14 dagen voor aanvang van de overeengekomen reservering tot 72 uur voor aanvang van de horeca reservering met interactieve theatervoorstelling is de vergoeding 50% van de overeengekomen totaalbedrag (zoals blijkt uit de factuur, offerte of bevestiging.) 

4b. Opzegging is niet mogelijk vanaf 48h voor aanvang van een overeengekomen evenement, zodat te allen tijde 100% van het overeengekomen totaalbedrag, zoals blijkt uit de factuur, offerte of bevestiging, door opdrachtgever verschuldigd is. Wanneer door overmacht het noodzakelijk is om het evenement te verplaatsen naar een andere datum verzoeken we de opdrachtgever dit mondeling te bespreken.

Artikel 5. Ontbinding van de overeenkomst:

5a. Een mondeling of schriftelijk door opdrachtgever bevestigde opdracht, kan slechts schriftelijk of digitaal middels e-mail naar thomas@samenisleukerdanalleen.nl geannuleerd worden. 

Artikel 6. Gebreken, klachttermijnen:

6a. Klachten over de verrichte activiteiten kunnen door de opdrachtgever schriftelijk of via email worden gemeld aan Vuurgilde.nl via thomas@samenisleukerdanalleen.nl.

6b. Indien een klacht gegrond is, zal Samen is leuker dan alleen haar uiterste best doen om de bezoeker tegemoet te komen.

Artikel 7. Betaling:

7a. Voor een veilige en snelle doorstroom vragen wij om een betaling vooraf. In verband met de huidige wet en regelgeving kunnen wij alleen bezoekers accepteren welke vooraf hebben geboekt en betaald om aan te sluiten bij de horecagelegenheid en vuur theatervoorstelling.

Artikel 8. Incassokosten:

8a. Is de bezoeker in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor rekening van bezoeker.

8b. Indien Vuurgilde.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9. Consumpties: 

9a. Het is niet toegestaan zelf meegenomen consumpties te nuttigen. Met uitzondering op een eigen taart bij verjaardagsfeestjes.

Artikel 10. Exclusiviteit: 

10a. Indien u een boeking maakt vanaf 10 volwassen en 50 kinderen kunt u in overleg een exclusieve boeking krijgen. Neem hiervoor telefonisch contact op voor het plaatsen van een boeking. Bel naar: 06-21666270.

Artikel 11. Boeking

11a. Boeking is persoonsgebonden.

11b. Doorverkopen van tickets via ticketswap is mogelijk mits telefonisch gemeld via WhatsApp op mobielnummer 06-21666270 met vermelding van uw naam uiterlijk 24 uur voor de voorstelling. We zijn genoodzaakt in het kader van de RIVM richtlijnen om de koper van uw ticket om gegevens te vragen. Verzaakt u ons in kennis te brengen vervalt de geldigheid van uw ticket.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13a. Vuurgilde.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, diefstal of ongeval aan goederen of personen bij bezoek van onze theatervoorstelling.

Artikel 14. Instructies

14a. Elke bezoeker van de Vuurgilde.nl activiteiten heeft zich vooraf op de hoogte gesteld van de instructies die gelden voor de activiteiten waaraan zal worden deelgenomen.

14b. Elke bezoeker dient de richtlijnen van het RIVM en wetgeving in het kader van gezondheid als ook plaatselijke verordening na te leven. Eventuele boetes zijn voor rekening van de bezoeker.

Artikel 15. Milieuvervuiling

15a. Het is voor elke bezoeker is ten strengste verboden om confetti in enige vorm te verspreiden op het terrein.

15b. Verspreid u confetti op het terrein geldt er een schoonmaakvergoeding van € 75,-.

Artikel 16. Verkoopproces

16a. De bezoeker kan de producten kopen op de website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen.Bezoeker doorloopt de website en kan aanduiden de hoeveelheid gewenste producten en diensten alsook het invullen van persoonlijke gegevens. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het correct verstrekken van de informatie en alle gemaakte keuze te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan. De bezoeker zal tijdens de aankoop de kans krijgen kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden en van de privacyverklaring. De aankoop van producten houdt de aanvaarding van deze voorwaarden alsook van de privacyverklaring. 

Artikel 17. Identificatieplicht

17a. De bezoeker is verplicht om een rijbewijs, ID bewijs of paspoort mee te nemen.

Op locatie:

Let op:

Laat geen waardevolle spullen achter in de auto.

Volg alle aanwijzingen van de gastheren en acteurs op. 

Niet naleven van de huisregels kan verwijdering zonder restitutie tot gevolg hebben.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als je doorgaat ga je hiermee akkoord.  Meer info